Nieuws

Peltorama 2050 definitief vastgesteld door gemeenteraad

01-12-2023
Op 30 november werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling. Hiermee legt de gemeente een ambitieuze ruimtelijke toekomstvisie neer. De afgelopen drie jaren deed de gemeente regelmatig een beroep op de bevolking om mee te denken. Levenskwaliteit staat centraal

Het traject is met de definitieve vaststelling ten einde. Pelt is daarmee de derde gemeente van Vlaanderen die een beleidsplan ruimte vaststelt.

Maar het plan dat nu op tafel ligt is in feite ook een nieuw begin. Alle beslissingen die in de komende decennia genomen worden inzake ruimtelijk beleid vinden in Peltorama 2050 een basisvisie waarop het bestuur en de administratie zich kunnen baseren.

 De levenskwaliteit van de Peltenaar staat centraal in het plan. Die visie is broodnodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Denk bijvoorbeeld maar aan de wateroverlast van de afgelopen maand en de nood aan ontharding. Peltorama 2050 geeft een nieuwe blik op de manier waarop we met onze ruimte omgaan. Zo koesteren we de open ruimte, zetten we in op de centrumrol die Pelt kan spelen en zorgen we dat Pelt klaar is om de klimaatuitdagingen op te vangen. Leefbare dorpen, publieke ruimtes voor ontmoeting en een duurzame mobiliteit krijgen ook hun aandacht.

Participatie van de Peltenaren

Doorheen het traject van de afgelopen drie jaren werden de Peltenaren op verschillende manieren meermaals betrokken bij de totstandkoming van de visie. In het bijzonder werd gekeken naar kinderen en jongeren voor wie dit nieuwe ruimtelijk beleid uiteindelijk de meeste impact zal hebben.

Ook via Participelt werden digitale bevragingen gedaan en tijdens infotentoonstellingen en debatavonden kon iedereen kennismaken met de uitdagingen en de voorgestelde oplossingen. In de diverse mediakanalen van de gemeente en via de pers konden Peltenaren op regelmatige tijdstippen de voortgang meevolgen. Deze definitieve vaststelling is het sluitstuk van die uitgebreide participatie-oefening. Door die participatie is het plan gedragen door de Peltse bevolking en vormt het een stevige basis waarop Pelt de komende decennia letterlijk en figuurlijk kan bouwen.

Vragen?

Alle info over het beleidsplan vind je op www.peltorama2050.be. Heb je nog vragen, mail dan naar peltorama2050@gemeentepelt.be of bel naar 011 94 94 79.

Nieuws

Dossier Peltorama 2050 goedgekeurd door gemeenteraad

31-03-2023
Op 30 maart werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Hierdoor kan het openbaar onderzoek starten. De komende weken volgt uitgebreide communicatie, onder andere via de website www.gemeentepelt.be/peltorama2050.  Een nieuw ruimtelijk beleid

Met de voorlopige vaststelling van Peltorama komt stilaan de eindmeet in zicht. Het project werd opgestart begin 2020 en moet eind dit jaar uitmonden in een nieuwe visie op ruimtelijk beleid tot 2050 en verder.
Die visie is nodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Die eisen nieuwe oplossingen zoals behoud van groen, anders bouwen, ontharding, beter openbaar vervoer en mobiliteitsinfrastructuur, … Het gemeentebestuur heeft de ambitie om als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen een antwoord te bieden op de hedendaagse uitdagingen en dus de nodige veranderingen door te voeren.

Jongeren en hun kijk op ruimte

Tijdens de twee jaar dat Peltorama 2050 tot stand kwam, vroeg de gemeente regelmatig aan kinderen en jongeren hoe zij kijken naar ruimtelijke uitdagingen en welke oplossingen ze zelf voorstellen.
Ze gaven aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker, veel ruimte tot verbetering is. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen ze zich al op jongere leeftijd zelfstandiger verplaatsen.

Opvallend was ook dat jongeren vaker denken in termen van algemeen belang. Oplossingen zoals gemeenschappelijke tuinen en parken kwamen regelmatig terug tijdens de workshops met kinderen en jongeren. Ze willen streven naar een publieke ruimte waar ontmoeting weer alle kansen krijgt, niet alleen met andere kinderen maar ook in interactie met volwassenen. Daarnaast vinden ze behoud van groen van erg groot belang, in de buitengebieden maar zeker ook in de centra. Dat dat een mentaliteitswijziging betekent is voor hen een vanzelfsprekend gevolg.

Met Peltorama 2050 krijgen ze de garantie dat de gemeente Pelt in de komende decennia tegemoetkomt aan hun bezorgdheden. Het plan voorziet in een groenere en veiligere woonomgeving dichtbij de kernen, waar alles overzichtelijk en nabij is. Ook voorziet Peltorama 2050 een groter aanbod aan kwalitatief en duurzaam vervoer, zodat die bereikbaarheid zich ook uitstrekt naar andere steden en gemeenten. Uiteindelijk moet Peltorama 2050 ervoor zorgen dat hun generatie en die van hun kinderen en kleinkinderen nog op een aangename manier kan wonen, werken en leven in Pelt.

Communicatie in verschillende kanalen

Peltorama 2050 is niet in enkele zinnen uit te leggen. Het plan vereist een verandering van aanpak doorheen alle ruimtelijke dossiers van de toekomst. De grote lijnen van Peltorama 2050 lees je vanaf 8 april in een bijlage bij PLT magazine. Wie daarna nog meer details wil weten, kan terecht op de website www.gemeentepelt.be/peltorama2050. Ook vind je in de 9 kerkdopen van Pelt infopanelen in de buurt van de kerk of de school. Daar lees je wat Peltorama 2050 specifiek voor die buurt betekent.

De komende weken verschijnen op de sociale media van gemeente Pelt ook video’s waarin het verhaal in het kort of in een iets langere versie uitgelegd wordt.

Ten slotte zijn er ook enkele infosessies op:

dinsdag 2 mei van 19 tot 21.30 uur in ’t Zoalke in Sint-Huibrechts-Lille; zondag 7 mei van 14 tot 17 uur in De Club, tweede verdieping gemeentehuis woensdag 10 mei van 19 tot 21.30 uur in zaal Dommelgalm.

Tijdens die sessies kun je je persoonlijke vragen kwijt bij de bevoegde diensten en experts die ter plekke aanwezig zijn. Je verneemt er ook meer over de timing en het proces van het openbaar onderzoek.

Start openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start op maandag 24 april en loopt tot en met maandag 24 juli. Tijdens die periode kunnen inwoners het dossier inkijken en kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dat kan ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Vragen?

Heb je vragen over Peltorama 2050? Dan kun je terecht op 011 94 94 94, of mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 5

09-03-2023
Stand van zaken Peltorama 2050 Nieuwe mijlpaal

Ondertussen werd opnieuw een mooie mijlpaal bereikt. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven konden lezen, werden de resultaten van zowel het participatietraject als het studiewerk vorig jaar omgezet in een eerste ruwe vorm van het uiteindelijke plan, namelijk het ‘voorontwerp’. Vervolgens vroegen we - zoals het decreet voorschrijft - advies aan de hogere overheden en buurgemeenten.

We hebben dit breed geïnterpreteerd en vroegen niet alleen advies aan de verplichte adviesinstanties. We gingen ook in overleg met veel van onze partnerorganisaties om te horen wat zij van Peltorama vinden. Niet enkel op ruimtelijk vlak, maar bijvoorbeeld ook met de lokale woonactoren.

De feedback op ons voorontwerp bleek al bij al erg positief. Alle adviezen werden intussen verwerkt in een nieuwe versie van het ontwerp. Nu zijn we gekomen tot een dossier dat we op 30 maart voorleggen aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Daarna kan het openbaar onderzoek starten, waarbij iedereen kan reageren. We omkaderen dat met een uitgebreide informatiecampagne over de inhoud van het plan. We informeren je dan uiteraard opnieuw.

 

Kinderen en participatie: een krachtige combinatie

Pelt wil als kindvriendelijke gemeente ook naar de stem van kinderen en jongeren luisteren binnen het project Peltorama. Kinderen en jongeren zijn tenslotte bij uitstek degenen die het grootste belang hebben bij het behouden en nog verbeteren van de levenskwaliteit in Pelt in de verdere toekomst. Daarom zochten we in de zomer van 2022 de kinderen op bij speelpleinwerking De Speelvogels.

In drie workshops van telkens een tweetal uur gingen we onder leiding van Peter Dekeyser van Kind & Samenleving vzw op een speelse manier in gesprek met jongeren. Het werd een boeiend en leerrijk traject, want het is niet omdat we zelf ooit kind zijn geweest dat we weten wat het is om in het Pelt van nu kind te zijn.

Wil je meer weten? Lees dan deze blog.

 

Hoe verhoudt Peltorama 2050 zich tot het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Limburg?

Niet enkel voor Pelt wordt er een beleidsplan ruimte opgemaakt. Ook de provincie Limburg is bezig om haar ruimtelijke ambities vast te leggen in een nieuw beleidsplan ruimte Limburg (BRL). Zij noemt dit plan 'Ruimtepact 2040'. Het ontwerp hiervan werd onlangs voorlopig aanvaard door de provincieraad.

Het Ruimtepact 2040 ligt in openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023. Je kunt het plan ook komen inkijken in het gemeentehuis van Pelt. Meer informatie vind je op de website van de provincie.

 

Inspiratie: boek 'Het recht van de snelste'

Iedereen is tegenwoordig op zoek naar een veiliger, aangenamer, groener en tegenwoordig ook goedkopere omgeving…letterlijk en figuurlijk kunnen ademen. Dat vraagt een andere kijk op hoe we de publieke ruimte organiseren en zeker ook hoe we ons binnen die publieke ruimte bewegen. We moeten leren om met een andere bril naar ons doen en laten op straat te kijken. Alleen zo kunnen we hierop antwoorden bieden.

Door de verkeersinrichting in ons land en ook in onze buurlanden is het vanzelfsprekend dat de auto de baas is. Maar dat hoeft zo niet te zijn. We kunnen er ook voor kiezen om die auto 'te gast' te laten zijn in de straten in onze wijken. Zo vermijden we honderden doden jaarlijks op onze wegen. En zo maken we van die straten opnieuw een ontmoetingsplek en krijgen kinderen weer alle ruimte om te spelen.

‘Het recht van de snelste’ doet de grote lenteschoonmaak in je hoofd en stelt je de juiste vragen om antwoorden voor de toekomst te kunnen geven…  Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen?

 

De droom van ... Dennis Fransen Peltorama 2050: bouwen aan de toekomst

Duik eens in de stamboom van je familie. Dan zie je boven jouw naam de twee namen van je ouders, daarboven de vier namen van je grootouders en de acht van je overgrootouders. Als mens zijn we geworteld in het verleden. Generaties die lang voor ons leefden, zijn de reden dat wij hier nu rondlopen. En zo zal het ook in de toekomst zijn… De stamboom gaat voort.
Mijn kinderen, uw kleinkinderen en de vele generaties na hen zullen in Pelt wonen, werken en leven. En ook zij zullen terugkijken naar de generaties voor hen. Het is aan ons om nu in 2023 te bouwen aan de fundamenten van hoe hun wereld er straks uit zal zien.

Kathedraalbouwers

Met Peltorama 2050 zorgen we ervoor dat Pelt ook in de toekomst die zelfde aangename plek blijft om te wonen. Daarbij trekken we resoluut de kaart van de lange termijn. Door een aangepaste manier van denken, creëren we oplossingen voor de uitdagingen die zich nu al voordoen. We worden voor een stukje ‘kathedraalbouwers’. We starten nu projecten op maar zullen de gevolgen ervan niet meer meemaken. We weten wel dat we samen aan iets fenomenaals bouwen en op die manier garanderen dat Pelt een leefbare gemeente blijft. Ook in 2050, ook in 2100.

Uitzoomen

Is dat een simpele oefening? Nee, dat is het niet. Het perspectief van de lange termijn vergt een aanpassing in ons denken. Het daagt ons uit om af te stappen van die paar pixels die ons huis voorstellen op Google Maps, naar een uitgezoomde kijk op onze wijk, dorp of gemeente. We overstijgen onszelf dus, maar dat maakt ons net tot deel van de oplossing.

Wij zijn er alvast klaar voor en we hopen van jou hetzelfde. Laat ons de ambitie hebben om Pelt in nog betere omstandigheden achter te laten dan hoe we de gemeente leerden kennen.

Alleen samen met alle 34.000 Peltenaren kunnen we dit. 

Blog

Workshopreeks met kinderen speelpleinwerking

20-10-2022

Ook in de tweede fase van het project Peltorama 2050 focussen we op diegenen die de grootste impact van het project zullen ervaren, namelijk de kinderen en jongeren. Daarom trokken we midden augustus naar de gemeentelijke speelpleinwerking 'De Speelvogels', voor drie workshops van telkens een 2-tal uur met kinderen tussen 9 en 13 jaar. De toekomstige kindvriendelijke ruimtelijke ontwikkeling in Pelt. Hoe zien kinderen dat zelf? Dat was het uitgangspunt van dit korte traject. Met een reeks speelse methodieken, met opdrachten binnen en buiten, gingen we aan de slag.

We vroegen de kinderen o.m. wat er goed is aan Pelt en wat eerder een knelpunt. We gingen enkele keren met de kinderen op stap en vroegen hen het ons en andere grote mensen ter plekke te laten zien. Er kwamen dingen naar boven rond voorzieningen (speelplekken, bibliotheek, sporthal, ...), verkeersveiligheid en veiligheid in het algemeen.

Daarnaast lieten we de kinderen een oefening doen rond het invullen van ruimte met woningen en voorzieningen als scholen, winkels, speeltuinen, ... Hoe plaatsen kinderen woningen en voorzieningen in een vooraf afgebakend stuk? Kiezen ze voor alleenstaande of geschakelde woningen? Zetten ze appartementen? Waar plaatsen ze de voorzieningen? Dichtbij de woningen of verder af? Voorzien ze groen? Boeiende vragen waar nog boeiendere antwoorden op kwamen.

De gemeente liet zich voor dit traject begeleiden door Peter Dekeyser van Kind & Samenleving. Het verslag kan hier ingekeken worden.

 

 

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 4

10-03-2022
Peltorama 2050: inspraak over kennisgevingsnota plan-MER

Je kreeg onlangs onze derde nieuwsbrief met een stand van zaken van het project Peltorama 2050. Intussen zetten we weer een belangrijke nieuwe stap in het proces dus we hielden eraan je via deze vierde maar korte nieuwsbrief toch even op de hoogte te houden. De volgende nieuwsbrief mag je verwachten vlak voor de zomervakantie.

Kennisgevingsnota Plan-MER

In het kader van Peltorama 2050 ontwikkelt het gemeentebestuur een visie op toekomstig ruimtelijk beleid. Tijdens dit proces rekent het bestuur op inspraak van de inwoners. Op dit ogenblik wordt met de zogeheten ‘kennisgevingsnota’ de plan-MER studie opgestart waarbinnen de milieueffecten van het ruimtelijk beleidsplan worden onderzocht. Wil je de kennisgevingsnota inkijken, dan vind je alle info op www.gemeentepelt.be/peltorama2050. Ook kun je de kennisgevingsnota inkijken op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Voor eventuele hulp bij het inkijken maak je een afspraak via 011 94 94 94.

Hoe reageren?

Reageren op de kennisgevingsnota kan tot uiterlijk 28 april, bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be of via het digitaal inspraakformulier (www.omgeving.vlaanderen.be/digitaal-inspreken-op-een-kennisgevingsnota). Je kunt je reactie ook afgeven in Brussel of versturen naar het Departement Omgeving, Team Mer, Plan-MER PL0271, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL. Vragen? Mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 3

18-02-2022
Digitaal alternatief voor derde dorpsdebat

Na twee eerdere dorpsdebatten in het najaar van 2021 werd beslist het derde en laatste debat digitaal plaats te laten vinden. 
Tijdens dit debat komen Neerpelt centrum, Boseind en Grote Heide aan de beurt. 

Drie vragen

We stellen aan de bewoners van die specifieke wijken dezelfde vragen als tijdens de eerdere debatten in andere wijken. Ze mogen dus aangeven:

wat zij de grootste troeven van hun straat, wijk of dorp vinden; waar ze bezorgd over zijn; welke zaken prioritair aangepakt moeten worden om de leefkwaliteit te verbeteren. 

Input via digitale kaart

Inwoners kunnen aan de hand van een digitale kaart aangeven over welke specifieke locatie ze input willen geven. Het studiebureau dat vorm geeft aan Peltorama 2050 neemt deze input mee bij het opstellen van de toekomstige ruimtelijke visie voor Pelt. De bevraging staat op www.participelt.be/peltorama2050 en kan ingevuld worden tot en met 23 februari.

 

  Een blik achter de schermen Onderzoeken in het kader van Peltorama 2050

Na de eerste fase waarin vooral gesproken is over ideeën en ambities ligt de focus nu op de uitwerking van de verschillende aspecten van het ruimtelijk beleidsplan. De administratie krijgt hiervoor ondersteuning van verschillende studiebureaus. Enkele thema’s waarrond gewerkt wordt zijn de mobiliteit, het centrum en de open ruimte.

Mobiliteit

Op vlak van mobiliteit vertrekken we van de ‘trias mobilica’. Dat betekent dat we :

het aantal benodigde verplaatsingen verminderen; het gebruikte transportmiddel veranderen door mensen te stimuleren om bij  korte verplaatsingen vaker met de fiets of te voet te gaan; het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen in combinatie met kernversterking;

Ten slotte verbeteren we ook nog de routes voor de verplaatsingen die overblijven.
Voor het ruimtelijk beleidsplan buigen de experten zich onder andere over de grotere structuren voor de afwikkeling van het doorgaande auto- en vrachtverkeer. Langs de ene kant willen we dat alle Peltse ‘hotspots’ bereikbaar zijn. Langs de andere willen we korte verplaatsingen per fiets of te voet aanmoedigen en het doorgaande verkeer door het centrum en woonbuurten vermijden.
Concreet stellen experten bijvoorbeeld de vraag of de Leopoldlaan wel gezien moet worden als doorgaande route voor autoverkeer, of dat het autoverkeer tussen beide centra niet beter en veiliger afgewikkeld wordt via de Noord-Zuid. Deze en meer vragen worden de komende weken met het beleid verder besproken en onderzocht.

Centrumvisie

In de conceptnota stonden een aantal ambities. Eén daarvan is 'werk maken van kernversterking'. Daarom bouwen we op dat principe onze centrumvisie verder uit. 
Op tafel ligt bijvoorbeeld de vraag in welke prioritaire zones we vooral willen verdichten. Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat er zo’n 1300 huishoudens bijkomen tot 2034. Dat aantal is minder dan het aantal plaatsen dat in het centrum (van Neerpelt en Overpelt samen) in feite beschikbaar is om woningen te bouwen.
Met andere woorden: er is behoorlijk wat meer ruimte beschikbaar dan nodig is. Daarom moeten we dus de woonbehoefte concentreren binnen een beperkt aantal zones, eerder dan verspreid over het volledige centrum her en der kleinere projecten toe te laten die in verhouding veel meer plaats innemen. Alleen als we dat doen kunnen we echt spreken over ‘kernversterking’.
Het gaat nadrukkelijk niet enkel om bouwen. In de centrumvisie wordt ook gewerkt aan een strategie voor vergroening en klimaatadaptatie.

Open ruimte

Rond de open ruimte onderzoekt het studiebureau welke woonreservegebieden beter open gehouden kunnen worden (of eventueel beter gereserveerd worden voor de toekomst) en welke de gevolgen hiervan zijn.
Ook wordt het ‘DNA’ van de open ruimte in kaart gebracht. Voor Pelt worden drie landschapstypes onderscheiden (valleilandschap, bos- en heidelandschap en het compartimentenlandschap). Voor elk van de drie landschapstypes wordt een strategie opgesteld.

 

  De synthesenota is klaar Wat staat er in de synthesenota?

De ‘synthesenota’ is een antwoordnota op de reacties die binnenkwamen op de publieke consultatie over de conceptnota. Alle reacties van inwoners en de adviezen van andere overheden werden samengevat in deze nota. Daarnaast werd telkens een antwoord geformuleerd over hoe we de reactie of bezorgdheid meenemen in de uitwerking van het ruimtelijk beleidsplan.

De volledige synthesenota kun je hier lezen.

 

 

Kinderen denken mee na over Peltorama 2050

Tijdens de Paasvakantie kunnen kinderen van geboortejaren 2009 - 2012 deelnemen aan het kamp 'FuturePelt'.
Samen met begeleiders mogen ze mee nadenken over hoe (stukjes) Pelt er in de toekomst uit moeten zien. 

Praktisch

Dit kamp vindt plaats op 5, 6 en 7 april in Palethe, zonder overnachting. Inschrijvingen starten op 24 februari via www.i-school.be/pelt/login.

 

Tenslotte nog dit

Vanaf 28 februari wordt met de zogeheten ‘kennisgevingsnota’ de plan-MER studie opgestart waarbinnen de milieueffecten van het ruimtelijk beleidsplan worden onderzocht. Aangezien het bestuur ook in die fase rekent op inspraak van haar inwoners, geven we je dan opnieuw een seintje via een nieuwsbrief. Hou je mailbox dus zeker in de gaten.

Heb je intussen nog vragen voor ons? Mail dan naar peltorama2050@gemeentepelt.be.

Nieuws

Eerste dorpsdebat Peltorama 2050

10-11-2021

Gisterenavond vond in Palethe het eerste dorpsdebat over Peltorama 2050 plaats. De enthousiaste aanwezigen gaven tal van ideeën en suggesties over Overpelt-Centrum, Overpelt-Fabriek en Sint-Huibrechts-Lille. Ze gingen in gesprek over de troeven van hun buurt of dorp, maar ook over zaken waar ze bezorgd over waren of ruimtelijke ontwikkelingen die ze prioritair willen aanpakken. Iedereen kreeg vlaggetjes waarmee men op de kaart mocht aangeven welke troeven er in hun buurt waren of op welke plaatsen er opportuniteiten of kansen tot ontwikkelingen waren. Daarnaast uitten ze ook hun bezorgdheden over bestaande of toekomstige plannen in hun buurt. Ten slotte mochten ze ook elk een eigen prioriteit naar voren schuiven.

Er werd gesproken over oplossingen voor het autoverkeer, het stijgend aantal appartementen, maar ook de groene longen in de buurt van de centra en het behoud van het bestaande karakter van bijvoorbeeld de unieke dorpskern van SHLille. Ook sprak men over de kansen voor Overpelt-Centrum met de komst van de aangepaste Noord-Zuid, de voordelen van een omleidingsweg en betere mogelijkheden qua openbaar vervoer. Kortom, het was een avond met veel vruchtbare ideeën waar ook ruimte was om samen constructieve oplossingen te zoeken voor de knelpunten en bezorgdheden.

Wil jij ook je mening over het toekomstige ruimtelijke beleid van Pelt geven? Wil je mee nadenken over mobiliteit en leefkwaliteit in de woonkernen? Schrijf je dan in voor resterende sessies. Op 9 november kun je terecht in de Drossaerd om 19.30u om het te hebben over Lindel-Hoeven, Holheide en Herent. Op 15 november in zaal Dommelgalm vanaf 19.30u zijn Grote Heide, Damsheide, Boseind en Neerpelt-Centrum aan de beurt. Inschrijven kan via www.gemeentepelt.be/dorpsdebatten of via een telefoontje naar 011 94 94 94.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 2

15-10-2021
Kom jij ook naar het Peltorama dorpsdebat?

Voor de zomervakantie werd de conceptnota ‘Peltorama 2050’ gepubliceerd. In deze nota werden de ambities en ideeën voor het nieuwe ruimtelijk beleidsplan van Pelt gelanceerd.  Ondertussen gaat de tweede fase van start: de uitwerking van al die ambities en ideeën naar een concreet ontwerp.

Ook in deze tweede fase zijn alle Peltenaren welkom tijdens verschillende participatiemomenten. Vanaf eind oktober is er een eerste reeks van (geclusterde) dorpsdebatten. Daarin zoomen we in op de verschillende kerkdorpen. Hoe ziet jouw ‘dorp’ er uit, waar heeft jouw omgeving nood aan, wat kan beter? Op al die vragen zoeken we antwoorden, zodat we samen kunnen beslissen hoe Pelt er in 2050 moet uit zien.

Bij de start van de avond presenteren de ontwerpers hun visie op de ruimtelijke kwaliteiten, kansen en aandachtspunten van de dorpen. Daarna bespreken we al die aspecten in groepen per dorp. De sessies vinden plaats op:

Donderdag 21 oktober om 19.30 uur - CC Palethe, Jeugdlaan 2 Dinsdag 9 november om 19.30 uur - Den Drossaerd, Parkstraat 21 Maandag 15 november om 19.30 uur - zaal Dommelgalm , Jaak Tassetstraat 20

Inschrijven doe je via Inschrijving dorpsdebatten Peltorama 2050 - Gemeente Pelt. Heb je geen internet, schrijf je dan in via de balie op tel. 011 94 94 94.

 

De droom van... Martijn Tabak Martijn Tabak is projectleider Peltorama 2050 bij gemeente Pelt. Hij vertelt graag hoe hij Pelt ziet evolueren op ruimtelijk vlak de komende decennia.

"Mijn droom voor Pelt in 2050: gezonde ambitie en een beetje lef. Pelt moet vooruit durven kijken en de referentie voor de regio worden. Onze troeven zijn sterk genoeg: Pelt is in Noord-Limburg dé hotspot voor zorg, onderwijs en werkgelegenheid maar ook steeds meer van natuurbeleving en toerisme. Gevolg: de bouwdruk wordt groter, maar de behoefte aan open ruimte ook.

Daarom hoop ik dat we in 2050 méér open ruimte en landschap hebben. En dat we een omgeving gecreëerd hebben waarin we alle ruimtelijke functies met elkaar verzoenen, maar ook de effecten van het klimaat (water, hitte, ..) opvangen.

Ik hoop dat we vernieuwende woonprojecten realiseren – niet per se grote projecten, maar projecten die mensen samenbrengen, met voldoende ademruimte en plekken voor groen, ontmoeting en beweging. Door bijvoorbeeld verschillende woonvormen en zorg te combineren, met gemeenschappelijke tuinen of andere ontmoetingsruimtes, waar ook voetgangers en fietsers zich veilig voelen.

Over de toekomst nadenken vraagt moed en verbeeldingskracht. Dat gaat niet enkel over leuke thema’s of enkele kleinere ingrepen. Het gaat over moeilijke keuzes rond bijvoorbeeld klimaatverandering of het delicate evenwicht tussen woonomgeving, mobiliteit en ruimte voor ontspanning. Ongeacht het eindresultaat ben ik blij dat we dat gesprek in Pelt durven voeren met inwoners, experten, beleid, adviesraden en administratie. Dat is al half gewonnen."

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 1

04-06-2021
De conceptnota van Peltorama 2050 is klaar

Met de publicatie van de conceptnota ronden we de eerste fase van Peltorama 2050 af. Deze nota kwam tot stand na een uitgebreid participatietraject waarbij de Peltenaar op verschillende manieren zijn mening kenbaar kon maken. 

Hoe reageren?

Op basis van die input werd een conceptnota geschreven waarin de ideeën van het toekomstig ruimtelijk beleid vorm krijgen. Je vindt de nota hier of in papieren versie bij de balie op de gemeentehuizen.  Een korte samenvatting is ook te vinden op de infopanelen die je tijdens de maand juni vindt langs de Dommel op het Kerkplein.  Je kunt nog tot 16 juli op deze conceptnota reageren via mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be of schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Volgende fase

Nadat de Peltenaar de kans heeft gekregen om te reageren op de conceptnota, is fase I afgerond en kan fase II starten. Daarvoor organiseert de gemeente in de loop van dit najaar dorpsdebatten, workshops met jongeren en dialoogcafés. Ook de P50 – een groep geïnteresseerde Peltenaren die zich eerder al kandidaat stelden om in de diepte mee na te denken – zal in de komende maand een eerste keer samenkomen.

 

Inspiratie

Wie zich graag wil verdiepen in de wondere wereld van ruimtelijk beleid in Vlaanderen, raden we aan om het boek 'Wegwijs in gemeentelijk ruimtelijk beleid' van uitgeverij Politeia eens te lezen. 

Het boek is in de loop van de maand juni beschikbaar in verschillende exemplaren in de drie Peltse vestigingen van de bib. Je kunt de beschikbaarheid nakijken en eventueel een exemplaar reserveren via de catalogus van de bib via deze link. 

 

De droom van ... Peter Dekeyser

Peter Dekeyser van de organisatie 'Kind en Samenleving' begeleidt de gemeente Pelt tijdens de participatiesessies die zich specifiek richten tot kinderen en jongeren. In de eerste fase mocht hij al kennismaken met de enthousiaste Peltse jeugd, die graag meedenkt over ruimtelijk beleid.

Pelt: 'gewoon maar toch speciaal'

Peter: "In de participatieacties  lanceerden kinderen een voor mij zeer intrigerende stelling over hun gemeente.  Ze zeiden met name dat Pelt eigenlijk een ‘gewone’ gemeente is, maar ‘toch een beetje speciaal’.  En het werd duidelijk dat ze de combinatie van dat ‘gewone en toch een beetje speciale karakter’ net fijn vonden en iets om te ‘bewaken’.

Een gewone gemeente is op maat van kinderen.  Ze is overzichtelijk en niet extreem groot.  Het is een plek waar kinderen hun weg kennen of kunnen vinden.  En, heel belangrijk, ze kunnen er autonoom op pad, niet op de achterbank van de auto.  Dat ‘beetje speciale’ zien ze zeker ook in het feit dat Pelt een gemeente is met de nodige voorzieningen.  ‘We hebben wat we nodig hebben’, zeggen ze dan.

Ik droom ervan dat over 30 jaar de Peltse kinderen zullen leven in een gewone, maar toch ‘een beetje speciale’ gemeente: waar ze autonoom op pad kunnen en aan het verkeer deelnemen, waar ze deel zijn van de samenleving, waar ze de voorzieningen vinden waar zij nood aan hebben (met speciale aandacht voor speelkansen in hun omgeving, voor groen, en ook voor dieren). 

En ik droom er ook van dat men over 30 jaar nog meer dan ooit kinderen bevraagt over hun kijk op de samenleving.  Zoiets waarderen ze!"

Blog

Ruimtelijke beleidsvisie samen met inwoners uittekenen

19-03-2021

Met Peltorama 2050 wil de gemeente Pelt onderzoeken hoe we lokaal een antwoord kunnen bieden op uitdagingen op het vlak van klimaat, demografie, biodiversiteit en mobiliteit. In de volgende drie jaar willen we met Peltenaren op verschillende momenten in gesprek gaan om zo hun ideeën mee te nemen in een strategische visie op ruimte in Pelt.

 

Om alle ruimtelijke functies op elkaar af te stemmen, maakten Overpelt en Neerpelt vroeger al elk een ruimtelijk structuurplan. Als fusiegemeente Pelt willen we met Peltorama 2050 daarop verder bouwen en onderzoeken welke keuzes op vlak van ruimte mee een antwoord kunnen bieden aan globale uitdagingen zoals klimaatverandering, demografie, verlies aan biodiversiteit. Het doel: een plan met een vernieuwde visie en een daarop aangepast beleid.

Dit beleidsplan helpt ons goede ruimtelijke keuzes te maken voor later. Waar en hoe willen we bouwen? Hoe zorgen we voor een goede leefbaarheid van de kernen? Welk deel blijft natuur? Bovendien moet er ook plaats zijn voor kwaliteitsvol wonen én efficiënte mobiliteit.

 

Participatieproces

Het doel van Peltorama 2050 is om iedereen te laten meedenken over deze ruimtelijke visie. Het wordt een grote denkoefening waar zowel jong als oud bij betrokken worden. We willen op die manier de komende jaren samen met de inwoners en andere belanghebbenden tot een gedragen visie komen. De finale beslissing over dit beleidsplan wordt midden 2023 door de gemeenteraad genomen.

Het participatieproces zal drie jaar duren en bestaat uit verschillende etappes. Zo zal er onder andere een enquête worden verspreid, houden we een denkoefening met schoolkinderen, gaan we in dialoog met inwoners en worden er informatiesessies gehouden.

 

Eerste stappen

In de eerste fase die einde maart start kunnen Peltenaren zich informeren of hun stem laten horen via:

Bevraging Peltorama: een online enquête van een 10-tal minuten. In te vullen tot uiterlijk zondag 11 april. Een papieren versie is te verkrijgen aan de onthaalbalies van de twee gemeentehuizen. Vul de enquête hier in. Digitale infosessie over de inhoud van het project en het participatieproces: dinsdag 30 maart om 19.30 uur. Ontvangst vanaf 19.15 uur. Registreren kan hier. Samenstelling en eerste bijeenkomst P50: een groep Peltenaren die gedurende het traject een 3-tal keer samenkomt en intensiever mee denkt. Meer info vind je hier.

Alle info hierover is terug te vinden op www.gemeentepelt.be/peltorama2050.

In de periode 1 tot 30 juni en 1 september tot 30 oktober volgen respectievelijk een publieke consultatie van de conceptnota die de ambities en krachtlijnen omvat, en de raadpleging van de kennisgevingsnota van de planMER.

 

Meer info

 In de week van 22 maart krijgen alle inwoners van Pelt een flyer over Peltorama 2050 in de brievenbus.

 

Blog

Fase één van start gegaan

15-10-2020

Sinds midden augustus is het project 'Ruimte voor Pelt' van start gegaan met een eerste fase waarin we met Peltenaren en andere belanghebbenden willen dromen over het Pelt van 2050.

We stellen Peltenaren de vraag hoe onze gemeente er op lange termijn kan uitzien op vlak van ruimte, onder meer rekening houdend met enerzijds globale uitdagingen op vlak van klimaat, (bio)diversiteit, demografie en ongelijkheid en anderzijds thema's als beeldkwaliteit en DNA, publieke ruimte, ope, ruimte, mobiliteit, regionale positionering en verhogen van het ruimtelijk rendement.

In deze eerste fase zetten we volgende stappen om de visie van Peltenaren en andere belanghebbenden te horen:
- rondetafelgesprek met college van burgemeester en schepenen, gemeenteraadsleden, GECORO, en hogere overheid;
- samenkomsten GECORO;
- samenkomst gemeenteraadscommissie;
- focusgroep rond thema wonen;
- samenkomst klankbordgroep met o.m. belangengroepen, experten, dienstverlenende instellingen, ...
- ruime bevraging Peltenaren;
- bevraging kinderen en jongeren;
- samenkomst denkgroep Peltenaren bijvoorbeeld samengesteld door toevallige trekking uit bevolkingsregister aangevuld met andere geïnteresseerde Peltenaren.

De eerste fase wordt in de lente van 2021 afgesloten met de opmaak van een conceptnota en een publieke raadpleging van 60 dagen over deze conceptnota. 

In een tweede fase, die loopt tot in het voorjaar van 2022, wordt voortgebouwd op de conceptnota en willen we met Peltenaren nadenken over enkele concretere thema's en locaties in Pelt. We eindigen fase twee met een voorontwerp van het beleidsplan 'Ruimte voor Pelt'. In de derde fase kan iedereen reageren op het ontwerp in een openbaar onderzoek van 90 dagen.

Wil je graag op de hoogte gehouden worden van de verschillende fasen en uitgenodigd om mee te denken, laat dan hier je contactgegevens achter. 

Blog

Pelt maakt werk van een beleidsplan ruimte

31-01-2020

Het gemeentebestuur maakt werk van een beleidsplan 'Ruimte voor Pelt'. Dit plan vervangt de bestaande gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van Overpelt en Neerpelt en geeft kader/richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Pelt, gericht op de middellange en lange termijn (tot 2050).

Het beleidsplan 'Ruimte voor Pelt':

zet een ‘stip aan de horizon’: het plan is niet rechtstreeks bindend voor burgers, maar toont wel de ambities die de gemeente op vlak van ruimte in de toekomst heeft. geeft een inkijk waar en hoe we zullenwonen we in de toekomst? Vraagstukken zoals mobiliteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, natuur, landbouw en groen komen aan bod. Hoe doen we dit?

De gemeenteraad in zitting van 30 januari 2020 heeft de startbeslissing genomen om te starten met de opmaak. Op dit moment wordt het proces voorbereid (zoeken studiebureau voor ondersteuning,...). De doorlooptijd van het plan wordt op meerdere jaren voorzien. Een definitief beleidsplan wordt verwacht tegen midden 2023.

Inspraak voor publiek en stakeholders

Uiteraard maakt het gemeentebestuur dergelijke beleidsplannen niet alleen op, maar wordt er uitgebreid geluisterd naar publiek en stakeholders. De komende tijd worden er tal van participatiemomenten voorzien:

Formeel: publieke raadpleging over conceptnota (termijn nog bekend te maken) Formeel: openbaar onderzoek (nog bekend te maken) Andere informele momenten (nog bekend te maken) Op dit moment voorbereiden om te starten – in loop voorjaar 2020 zal participatieplan duidelijker zijn/starten.