Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 3

Digitaal alternatief voor derde dorpsdebat

Na twee eerdere dorpsdebatten in het najaar van 2021 werd beslist het derde en laatste debat digitaal plaats te laten vinden. 
Tijdens dit debat komen Neerpelt centrum, Boseind en Grote Heide aan de beurt. 

Drie vragen

We stellen aan de bewoners van die specifieke wijken dezelfde vragen als tijdens de eerdere debatten in andere wijken. Ze mogen dus aangeven:

  • wat zij de grootste troeven van hun straat, wijk of dorp vinden;
  • waar ze bezorgd over zijn;
  • welke zaken prioritair aangepakt moeten worden om de leefkwaliteit te verbeteren. 

Input via digitale kaart

Inwoners kunnen aan de hand van een digitale kaart aangeven over welke specifieke locatie ze input willen geven. Het studiebureau dat vorm geeft aan Peltorama 2050 neemt deze input mee bij het opstellen van de toekomstige ruimtelijke visie voor Pelt. De bevraging staat op www.participelt.be/peltorama2050 en kan ingevuld worden tot en met 23 februari.

 

 

Een blik achter de schermen

Onderzoeken in het kader van Peltorama 2050

Na de eerste fase waarin vooral gesproken is over ideeën en ambities ligt de focus nu op de uitwerking van de verschillende aspecten van het ruimtelijk beleidsplan. De administratie krijgt hiervoor ondersteuning van verschillende studiebureaus. Enkele thema’s waarrond gewerkt wordt zijn de mobiliteit, het centrum en de open ruimte.

Mobiliteit

Op vlak van mobiliteit vertrekken we van de ‘trias mobilica’. Dat betekent dat we :

  • het aantal benodigde verplaatsingen verminderen;
  • het gebruikte transportmiddel veranderen door mensen te stimuleren om bij  korte verplaatsingen vaker met de fiets of te voet te gaan;
  • het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen in combinatie met kernversterking;

Ten slotte verbeteren we ook nog de routes voor de verplaatsingen die overblijven.
Voor het ruimtelijk beleidsplan buigen de experten zich onder andere over de grotere structuren voor de afwikkeling van het doorgaande auto- en vrachtverkeer. Langs de ene kant willen we dat alle Peltse ‘hotspots’ bereikbaar zijn. Langs de andere willen we korte verplaatsingen per fiets of te voet aanmoedigen en het doorgaande verkeer door het centrum en woonbuurten vermijden.
Concreet stellen experten bijvoorbeeld de vraag of de Leopoldlaan wel gezien moet worden als doorgaande route voor autoverkeer, of dat het autoverkeer tussen beide centra niet beter en veiliger afgewikkeld wordt via de Noord-Zuid. Deze en meer vragen worden de komende weken met het beleid verder besproken en onderzocht.

Centrumvisie

In de conceptnota stonden een aantal ambities. Eén daarvan is 'werk maken van kernversterking'. Daarom bouwen we op dat principe onze centrumvisie verder uit. 
Op tafel ligt bijvoorbeeld de vraag in welke prioritaire zones we vooral willen verdichten. Uit de woonbehoeftestudie blijkt dat er zo’n 1300 huishoudens bijkomen tot 2034. Dat aantal is minder dan het aantal plaatsen dat in het centrum (van Neerpelt en Overpelt samen) in feite beschikbaar is om woningen te bouwen.
Met andere woorden: er is behoorlijk wat meer ruimte beschikbaar dan nodig is. Daarom moeten we dus de woonbehoefte concentreren binnen een beperkt aantal zones, eerder dan verspreid over het volledige centrum her en der kleinere projecten toe te laten die in verhouding veel meer plaats innemen. Alleen als we dat doen kunnen we echt spreken over ‘kernversterking’.
Het gaat nadrukkelijk niet enkel om bouwen. In de centrumvisie wordt ook gewerkt aan een strategie voor vergroening en klimaatadaptatie.

Open ruimte

Rond de open ruimte onderzoekt het studiebureau welke woonreservegebieden beter open gehouden kunnen worden (of eventueel beter gereserveerd worden voor de toekomst) en welke de gevolgen hiervan zijn.
Ook wordt het ‘DNA’ van de open ruimte in kaart gebracht. Voor Pelt worden drie landschapstypes onderscheiden (valleilandschap, bos- en heidelandschap en het compartimentenlandschap). Voor elk van de drie landschapstypes wordt een strategie opgesteld.

 

 

De synthesenota is klaar

Wat staat er in de synthesenota?

De ‘synthesenota’ is een antwoordnota op de reacties die binnenkwamen op de publieke consultatie over de conceptnota. Alle reacties van inwoners en de adviezen van andere overheden werden samengevat in deze nota. Daarnaast werd telkens een antwoord geformuleerd over hoe we de reactie of bezorgdheid meenemen in de uitwerking van het ruimtelijk beleidsplan.

De volledige synthesenota kun je hier lezen.

 

 

Kinderen denken mee na over Peltorama 2050

Tijdens de Paasvakantie kunnen kinderen van geboortejaren 2009 - 2012 deelnemen aan het kamp 'FuturePelt'.
Samen met begeleiders mogen ze mee nadenken over hoe (stukjes) Pelt er in de toekomst uit moeten zien. 

Praktisch

Dit kamp vindt plaats op 5, 6 en 7 april in Palethe, zonder overnachting. Inschrijvingen starten op 24 februari via www.i-school.be/pelt/login.

 

Tenslotte nog dit

Vanaf 28 februari wordt met de zogeheten ‘kennisgevingsnota’ de plan-MER studie opgestart waarbinnen de milieueffecten van het ruimtelijk beleidsplan worden onderzocht. Aangezien het bestuur ook in die fase rekent op inspraak van haar inwoners, geven we je dan opnieuw een seintje via een nieuwsbrief. Hou je mailbox dus zeker in de gaten.

Heb je intussen nog vragen voor ons? Mail dan naar peltorama2050@gemeentepelt.be.