home-page
home-page

Participatietraject Peltorama 2050

Fase één: conceptnota

September 2020 - Augustus 2021

Fase twee: voorontwerp

September 2021 - November 2022

Fase drie: ontwerp

December 2022 - Maart 2023

Peltorama 2050 definitief vastgesteld door gemeenteraad

01-12-2023
Op 30 november werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter definitieve vaststelling. Hiermee legt de gemeente een ambitieuze ruimtelijke toekomstvisie neer. De afgelopen drie jaren deed de gemeente regelmatig een beroep op de bevolking om mee te denken. Levenskwaliteit staat centraal

Het traject is met de definitieve vaststelling ten einde. Pelt is daarmee de derde gemeente van Vlaanderen die een beleidsplan ruimte vaststelt.

Maar het plan dat nu op tafel ligt is in feite ook een nieuw begin. Alle beslissingen die in de komende decennia genomen worden inzake ruimtelijk beleid vinden in Peltorama 2050 een basisvisie waarop het bestuur en de administratie zich kunnen baseren.

 De levenskwaliteit van de Peltenaar staat centraal in het plan. Die visie is broodnodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Denk bijvoorbeeld maar aan de wateroverlast van de afgelopen maand en de nood aan ontharding. Peltorama 2050 geeft een nieuwe blik op de manier waarop we met onze ruimte omgaan. Zo koesteren we de open ruimte, zetten we in op de centrumrol die Pelt kan spelen en zorgen we dat Pelt klaar is om de klimaatuitdagingen op te vangen. Leefbare dorpen, publieke ruimtes voor ontmoeting en een duurzame mobiliteit krijgen ook hun aandacht.

Participatie van de Peltenaren

Doorheen het traject van de afgelopen drie jaren werden de Peltenaren op verschillende manieren meermaals betrokken bij de totstandkoming van de visie. In het bijzonder werd gekeken naar kinderen en jongeren voor wie dit nieuwe ruimtelijk beleid uiteindelijk de meeste impact zal hebben.

Ook via Participelt werden digitale bevragingen gedaan en tijdens infotentoonstellingen en debatavonden kon iedereen kennismaken met de uitdagingen en de voorgestelde oplossingen. In de diverse mediakanalen van de gemeente en via de pers konden Peltenaren op regelmatige tijdstippen de voortgang meevolgen. Deze definitieve vaststelling is het sluitstuk van die uitgebreide participatie-oefening. Door die participatie is het plan gedragen door de Peltse bevolking en vormt het een stevige basis waarop Pelt de komende decennia letterlijk en figuurlijk kan bouwen.

Vragen?

Alle info over het beleidsplan vind je op www.peltorama2050.be. Heb je nog vragen, mail dan naar peltorama2050@gemeentepelt.be of bel naar 011 94 94 79.

Dossier Peltorama 2050 goedgekeurd door gemeenteraad

31-03-2023
Op 30 maart werd Peltorama 2050, het nieuw ruimtelijk beleidsplan, voorgelegd aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Hierdoor kan het openbaar onderzoek starten. De komende weken volgt uitgebreide communicatie, onder andere via de website www.gemeentepelt.be/peltorama2050.  Een nieuw ruimtelijk beleid

Met de voorlopige vaststelling van Peltorama komt stilaan de eindmeet in zicht. Het project werd opgestart begin 2020 en moet eind dit jaar uitmonden in een nieuwe visie op ruimtelijk beleid tot 2050 en verder.
Die visie is nodig wegens nieuwe globale en lokale uitdagingen waar we voor staan. Die eisen nieuwe oplossingen zoals behoud van groen, anders bouwen, ontharding, beter openbaar vervoer en mobiliteitsinfrastructuur, … Het gemeentebestuur heeft de ambitie om als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen een antwoord te bieden op de hedendaagse uitdagingen en dus de nodige veranderingen door te voeren.

Jongeren en hun kijk op ruimte

Tijdens de twee jaar dat Peltorama 2050 tot stand kwam, vroeg de gemeente regelmatig aan kinderen en jongeren hoe zij kijken naar ruimtelijke uitdagingen en welke oplossingen ze zelf voorstellen.
Ze gaven aan dat er op het vlak van verkeersveiligheid, vooral voor de zwakke weggebruiker, veel ruimte tot verbetering is. Met meer ruimte voor voetgangers en fietsers kunnen ze zich al op jongere leeftijd zelfstandiger verplaatsen.

Opvallend was ook dat jongeren vaker denken in termen van algemeen belang. Oplossingen zoals gemeenschappelijke tuinen en parken kwamen regelmatig terug tijdens de workshops met kinderen en jongeren. Ze willen streven naar een publieke ruimte waar ontmoeting weer alle kansen krijgt, niet alleen met andere kinderen maar ook in interactie met volwassenen. Daarnaast vinden ze behoud van groen van erg groot belang, in de buitengebieden maar zeker ook in de centra. Dat dat een mentaliteitswijziging betekent is voor hen een vanzelfsprekend gevolg.

Met Peltorama 2050 krijgen ze de garantie dat de gemeente Pelt in de komende decennia tegemoetkomt aan hun bezorgdheden. Het plan voorziet in een groenere en veiligere woonomgeving dichtbij de kernen, waar alles overzichtelijk en nabij is. Ook voorziet Peltorama 2050 een groter aanbod aan kwalitatief en duurzaam vervoer, zodat die bereikbaarheid zich ook uitstrekt naar andere steden en gemeenten. Uiteindelijk moet Peltorama 2050 ervoor zorgen dat hun generatie en die van hun kinderen en kleinkinderen nog op een aangename manier kan wonen, werken en leven in Pelt.

Communicatie in verschillende kanalen

Peltorama 2050 is niet in enkele zinnen uit te leggen. Het plan vereist een verandering van aanpak doorheen alle ruimtelijke dossiers van de toekomst. De grote lijnen van Peltorama 2050 lees je vanaf 8 april in een bijlage bij PLT magazine. Wie daarna nog meer details wil weten, kan terecht op de website www.gemeentepelt.be/peltorama2050. Ook vind je in de 9 kerkdopen van Pelt infopanelen in de buurt van de kerk of de school. Daar lees je wat Peltorama 2050 specifiek voor die buurt betekent.

De komende weken verschijnen op de sociale media van gemeente Pelt ook video’s waarin het verhaal in het kort of in een iets langere versie uitgelegd wordt.

Ten slotte zijn er ook enkele infosessies op:

dinsdag 2 mei van 19 tot 21.30 uur in ’t Zoalke in Sint-Huibrechts-Lille; zondag 7 mei van 14 tot 17 uur in De Club, tweede verdieping gemeentehuis woensdag 10 mei van 19 tot 21.30 uur in zaal Dommelgalm.

Tijdens die sessies kun je je persoonlijke vragen kwijt bij de bevoegde diensten en experts die ter plekke aanwezig zijn. Je verneemt er ook meer over de timing en het proces van het openbaar onderzoek.

Start openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek start op maandag 24 april en loopt tot en met maandag 24 juli. Tijdens die periode kunnen inwoners het dossier inkijken en kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dat kan ten aanzien van het College van Burgemeester en Schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt.

Vragen?

Heb je vragen over Peltorama 2050? Dan kun je terecht op 011 94 94 94, of mail naar peltorama2050@gemeentepelt.be.

Nieuwsbrief Peltorama 2050 - Nummer 5

09-03-2023
Stand van zaken Peltorama 2050 Nieuwe mijlpaal

Ondertussen werd opnieuw een mooie mijlpaal bereikt. Zoals jullie in de vorige nieuwsbrieven konden lezen, werden de resultaten van zowel het participatietraject als het studiewerk vorig jaar omgezet in een eerste ruwe vorm van het uiteindelijke plan, namelijk het ‘voorontwerp’. Vervolgens vroegen we - zoals het decreet voorschrijft - advies aan de hogere overheden en buurgemeenten.

We hebben dit breed geïnterpreteerd en vroegen niet alleen advies aan de verplichte adviesinstanties. We gingen ook in overleg met veel van onze partnerorganisaties om te horen wat zij van Peltorama vinden. Niet enkel op ruimtelijk vlak, maar bijvoorbeeld ook met de lokale woonactoren.

De feedback op ons voorontwerp bleek al bij al erg positief. Alle adviezen werden intussen verwerkt in een nieuwe versie van het ontwerp. Nu zijn we gekomen tot een dossier dat we op 30 maart voorleggen aan de gemeenteraad ter voorlopige vaststelling. Daarna kan het openbaar onderzoek starten, waarbij iedereen kan reageren. We omkaderen dat met een uitgebreide informatiecampagne over de inhoud van het plan. We informeren je dan uiteraard opnieuw.

 

Kinderen en participatie: een krachtige combinatie

Pelt wil als kindvriendelijke gemeente ook naar de stem van kinderen en jongeren luisteren binnen het project Peltorama. Kinderen en jongeren zijn tenslotte bij uitstek degenen die het grootste belang hebben bij het behouden en nog verbeteren van de levenskwaliteit in Pelt in de verdere toekomst. Daarom zochten we in de zomer van 2022 de kinderen op bij speelpleinwerking De Speelvogels.

In drie workshops van telkens een tweetal uur gingen we onder leiding van Peter Dekeyser van Kind & Samenleving vzw op een speelse manier in gesprek met jongeren. Het werd een boeiend en leerrijk traject, want het is niet omdat we zelf ooit kind zijn geweest dat we weten wat het is om in het Pelt van nu kind te zijn.

Wil je meer weten? Lees dan deze blog.

 

Hoe verhoudt Peltorama 2050 zich tot het ruimtelijk beleidsplan van de provincie Limburg?

Niet enkel voor Pelt wordt er een beleidsplan ruimte opgemaakt. Ook de provincie Limburg is bezig om haar ruimtelijke ambities vast te leggen in een nieuw beleidsplan ruimte Limburg (BRL). Zij noemt dit plan 'Ruimtepact 2040'. Het ontwerp hiervan werd onlangs voorlopig aanvaard door de provincieraad.

Het Ruimtepact 2040 ligt in openbaar onderzoek van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023. Je kunt het plan ook komen inkijken in het gemeentehuis van Pelt. Meer informatie vind je op de website van de provincie.

 

Inspiratie: boek 'Het recht van de snelste'

Iedereen is tegenwoordig op zoek naar een veiliger, aangenamer, groener en tegenwoordig ook goedkopere omgeving…letterlijk en figuurlijk kunnen ademen. Dat vraagt een andere kijk op hoe we de publieke ruimte organiseren en zeker ook hoe we ons binnen die publieke ruimte bewegen. We moeten leren om met een andere bril naar ons doen en laten op straat te kijken. Alleen zo kunnen we hierop antwoorden bieden.

Door de verkeersinrichting in ons land en ook in onze buurlanden is het vanzelfsprekend dat de auto de baas is. Maar dat hoeft zo niet te zijn. We kunnen er ook voor kiezen om die auto 'te gast' te laten zijn in de straten in onze wijken. Zo vermijden we honderden doden jaarlijks op onze wegen. En zo maken we van die straten opnieuw een ontmoetingsplek en krijgen kinderen weer alle ruimte om te spelen.

‘Het recht van de snelste’ doet de grote lenteschoonmaak in je hoofd en stelt je de juiste vragen om antwoorden voor de toekomst te kunnen geven…  Steekt een hert de weg over of rijden wij dwars door zijn bos heen?

 

De droom van ... Dennis Fransen Peltorama 2050: bouwen aan de toekomst

Duik eens in de stamboom van je familie. Dan zie je boven jouw naam de twee namen van je ouders, daarboven de vier namen van je grootouders en de acht van je overgrootouders. Als mens zijn we geworteld in het verleden. Generaties die lang voor ons leefden, zijn de reden dat wij hier nu rondlopen. En zo zal het ook in de toekomst zijn… De stamboom gaat voort.
Mijn kinderen, uw kleinkinderen en de vele generaties na hen zullen in Pelt wonen, werken en leven. En ook zij zullen terugkijken naar de generaties voor hen. Het is aan ons om nu in 2023 te bouwen aan de fundamenten van hoe hun wereld er straks uit zal zien.

Kathedraalbouwers

Met Peltorama 2050 zorgen we ervoor dat Pelt ook in de toekomst die zelfde aangename plek blijft om te wonen. Daarbij trekken we resoluut de kaart van de lange termijn. Door een aangepaste manier van denken, creëren we oplossingen voor de uitdagingen die zich nu al voordoen. We worden voor een stukje ‘kathedraalbouwers’. We starten nu projecten op maar zullen de gevolgen ervan niet meer meemaken. We weten wel dat we samen aan iets fenomenaals bouwen en op die manier garanderen dat Pelt een leefbare gemeente blijft. Ook in 2050, ook in 2100.

Uitzoomen

Is dat een simpele oefening? Nee, dat is het niet. Het perspectief van de lange termijn vergt een aanpassing in ons denken. Het daagt ons uit om af te stappen van die paar pixels die ons huis voorstellen op Google Maps, naar een uitgezoomde kijk op onze wijk, dorp of gemeente. We overstijgen onszelf dus, maar dat maakt ons net tot deel van de oplossing.

Wij zijn er alvast klaar voor en we hopen van jou hetzelfde. Laat ons de ambitie hebben om Pelt in nog betere omstandigheden achter te laten dan hoe we de gemeente leerden kennen.

Alleen samen met alle 34.000 Peltenaren kunnen we dit. 

Meer nieuws & activiteiten

Meedenkers

Wil jij meedenken over Pelt en invloed hebben op hoe Pelt er in de toekomst uit ziet? Geef je contactgegevens door en ontvang enkele keren per jaar nieuws over nieuwe projecten of een vrijblijvende uitnodiging voor bevragingen of een workshop.

Hou me op de hoogte van nieuwe projecten